loader-img-2
loader-img-2
سنباد
سفر ذینفعان در پلتفرم بانکداری باز
سفر ذینفعان در پلتفرم بانکداری باز

مدل کسب و کار در پلتفرم‌های ارائه سرویس‌های بانکداری باز یک تفاوت با مدل‌های پلت‌فرمی رایج دارد و آن وجود کاربر نهایی است که پس از مشتری سرویس، از سرویس استفاده خواهد کرد.
در اینفوگرافی زیر سفر هر یکی از بازیگران از ارائه تا استفاده از سرویس بانکداری باز معرفی شده است.